Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

USG Virtual Meeting

Program wydarzenia

Dzień 1: 28 czerwca


9:00-9:15Rozpoczęcie konferencji
9:15-10:00Wykorzystanie USG w świetle doniesień naukowych
10:00-10:45„Guzikologia”: jak optymalizować obraz USG?
10:45-11:30Przerwa kawowa
11:30-12:15Technika kaniulacji out-of-plane
12:15-13:00Technika kaniulacji in-plane
13:00-13:45Najczęstsze pułapki
13:45-14:00Dyskusja i zakończenie konferencji

Dzień 2: 29 czerwca


9:00-10:30Grupa ćwiczeniowa nr 1
10:45-12:15Grupa ćwiczeniowa nr 2
12:30-14:00Grupa ćwiczeniowa nr 3
Warsztaty odbywają się w 5-osobowych grupach

Koszt uczestnictwa


Udział w części teoretycznej (28 czerwca)*250 PLN
Udział w części teoretycznej i bierne uczestnictwo w warsztatach (28 i 29 czerwca)**350 PLN
Udział w części teoretycznej i aktywne uczestnictwo w warsztatach (28 i 29 czerwca)***500 PLN

*Osoby należące do PTPI obowiązuje 20% zniżka na uczestnictwo w części teoretycznej. Podczas wypełniania formularza należy wybrać odpowiednią opcję.

**Bierne uczestnictwo w warsztatach oznacza możliwość udziału we wszystkich grupach, ale bez możliwości ćwiczenia praktycznego.

***W przypadku aktywnego udziału w warsztatach Uczestnicy kilka dni przed konferencją otrzymują żelowy fantom, na którym ćwiczą w trakcie wirtualnych warsztatów. Koniecznie jest na czas trwania warsztatów zapewnienie aparatu USG (np. łącząc się na zajęcia ze szpitala).

Uczestnicy otrzymują dostęp do konferencji w czasie rzeczywistym, certyfikat oraz materiały edukacyjne w formie PDF po zakończeniu wydarzenia.

Wykłady odbywają się przez interaktywną platformę z możliwością zadawania pytań.

Warsztaty z biernym uczestnictwem polegają na dostępie do każdej grupy ćwiczeniowej bez interakcji z instruktorem i bez możliwości zadawania pytań.

Podczas warsztatów z aktywnym uczestnictwem Uczestnicy otrzymują kilka dni wcześniej fantom żelowy do treningu kaniulacji z wykorzystaniem USG. Wymagane jest, aby każdy Uczestnik posiadał do dyspozycji aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową, na którym będzie ćwiczył, a także dwie kamery (jedna do komunikacji z instruktorem i grupą, druga do wizualizacji obrazu emitowanego przez aparat USG).

Zalecamy ustawienie drugiej kamery na stojaku lub innym przedmiocie, który pozwoli na statyczny obraz i zmianę ustawienia kamery z fantoma na obraz USG. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie komputera/tabletu do komunikacji w grupie i telefonu komórkowego do wizualizacji treningu praktycznego.Regulamin Uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.

Wniesienie opłaty za szkolenie w wysokości podanej przez Organizatora, zależnej od wybranej opcji na rachunek bankowy: mBank 07 1140 2004 0000 3102 8359 6566 (z dopiskiem: konferencja USG).

Opłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od rejestracji na wydarzenie.

Zasady odwołania Uczestnictwa

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w wydarzeniu winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ptpi.pl 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator zwróci 50% wpłaconej kwoty.

– Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie później niż 3 dni przed planowanym wydarzeniem Organizator ma prawo zatrzymać wpłaconą kwotę.

Kontakt: edukacja@ptpi.pl