Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Informacje

Adres korespondencyjny

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Żelazna 59 (VII piętro)
00-848 Warszawa

Adres e-mail

Biuro

Agnieszka Lamcha-Chełchowska
biuro@ptpi.pl

Prezes Zarządu

Maciej Latos
maciej.latos@ptpi.pl

Redakcja newslettera

Gabriela Świętochowska
redakcja@ptpi.pl

Księgowość (faktury, rozliczenia)

Artur Szymczak
ksiegowosc@ptpi.pl

Edukacja (webinary, kursy stacjonarne, kursy wyjazdowe)

Artur Szymczak
Agnieszka Lamcha-Chełchowska
edukacja@ptpi.pl

Numer konta bankowego

mBank: 07 1140 2004 0000 3102 8359 6566

Polityka prywatności

Polityka prywatności znajduje się tutaj.

Webinary

Webinary organizowane przez PTPI są organizowane cyklicznie na żywo oraz dostępne w formule „webinaru na żądanie” na platformie Clickmeeting.

Opłaty

Webinary na żywo dla Członków PTPI: indywidualnie dla każdego wydarzenia.

Webinary na żywo dla zainteresowanych niebędących Członkami PTPI: indywidualnie dla każdego wydarzenia

Webinary „na żądanie” (platforma Clickmeeting): indywidualnie dla każdego wydarzenia

Zasady korzystania z webinarów na żądanie

Po opłaceniu dostępu wyłącznie za pomocą PayU kupujący otrzymuje dostęp do webinaru w platformie Clickmeeting.

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną – Webinaru przez Organizatora na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Zamawiający i Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

§ 1. Definicje

1. Organizator – Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego z siedzibą w Warszawie (00-848), przy ul. Żelaznej 59.
2. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Webinarze organizowanym przez Organizatora.
3. Webinar – szkolenie internetowe organizowane przez Organizatora dla Uczestników.
4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
5. Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.
6. RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1).

§ 2. Warunki techniczne

Do uczestnictwa w Webinarze niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Webinar odbędzie się za pośrednictwem platformy Clickmeeting, z którego Uczestnik może korzystać za pomocą linku poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.

§ 3. Złożenie zamówienia na usługę Webinaru

1. W celu złożenia zamówienia Uczestnik zamawia usługę Webinaru, podając swoje dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
2. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację poprzez złożenie oświadczenia „Akceptuję Regulamin Usługi Webinaru”.
3. Zamawiający ma możliwość złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora i jego partnerów biznesowych. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
4. Usługa Webinaru jest bezpłatna dla Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego.
5. Po przesłaniu zamówienia, Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu na Webinar. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
6. Płatność za usługę odbywa się poprzez elektroniczny przelew środków za pośrednictwem PayU – nie dotyczy Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego, o których mowa w ust. 4.

§ 4. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Webinarze

1. Po zakończeniu rejestracji i (w przypadku płatnej usługi) uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma Regulamin wraz linkiem umożliwiającym udział w Webinarze na adres e-mail przy zamówieniu usługi.
2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem płatności i otrzymaniem dostępu do Webinaru.
3. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Webinarze osobom trzecim.
4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
5. Organizator może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Webinaru.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu Webinaru lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Webinarze, w tym w szczególności:

a. błędne podane danych kontaktowych,
b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
c. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.

§ 5. Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić reklamacje związaną z realizacją usługi przez Organizatora. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej w sposób określony w zakładce Informacje.
2. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane, w tym dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącego podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
3. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 6. Postanowienia dotyczące konsumentów. Odstąpienie od Umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Uczestnika.
2. Uczestnik może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia rozpoczyna bieg od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
3. Konsument odstępuje od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Uczestnik jest wolny od wszelkich zobowiązań.
5. Zwrot uiszczonej przez Uczestnika ceny zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do umów, w przypadku których Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany, że po spełnieniu usługi przez Organizatora utraci prawo do odstąpienia od umowy.
7. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby stanowić niedozwolone postanowienia umowne z  rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (klauzule abuzywne), nie są wiążące w stosunku do Uczestników.
8. Organizator informuje Uczestnika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
9. Informacje, o których mowa w punkcie 8 powyżej Uczestnik może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
10. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
b. możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
11. Organizator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 7. Własność intelektualna/Prawa autorskie

1. Z chwilą zawarcia umowy Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do treści w  ramach Webinaru przez okres jego trwania. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Webinaru ani materiałów z Webinaru, ani udostępniania tych treści osobom trzecim.
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Webinaru, bez pisemnej zgody Organizatora.
3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści Webinaru oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika jest Organizator (dalej „Administrator”).
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się pod adresem biuro@ptpi.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

 • organizacji Webinaru – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Webinaru (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)
 • prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja Webinaru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Webinarze.
5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

 • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
 • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
 • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
 • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, księgowe, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, agencje marketingowe, zewnętrzni audytorzy, firmy doradcze i prawne), przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, (m.in. usług pocztowych i operacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych),
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz – w zakresie umowy i zgody – przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie ptpi.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w dowolnej formie. Uczestnik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnik jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym osoba nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związana Regulaminem w nowym brzmieniu.
3. Regulamin i stosunki umowne między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, Organizator i Uczestnik będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2023 r.