Polish Society of Infusion Nursing 

Information for international guests

Bezpieczny Dostęp Naczyniowy w ramach Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

Powstaje Grupa Robocza ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego w ramach
Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Jej celem ma być podniesienie standardów opieki medycznej w szpitalach.

Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali powołała Grupę Roboczą mającą
na celu poprawę standardów opieki medycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa
personelu medycznego i pacjentów. Jak wynika z raportu „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny
Pacjent” zaledwie 24 % szpitali każdorazowo stosuje do pobierania krwi pacjenta
zamknięte systemy, aby uzyskać materiał biologiczny do badań. Natomiast kaniule
bezpieczne minimalizujące ryzyko zakłucia stosuje mniej niż połowa (43 %) jednostek
szpitalnych [1].

Zdaniem ekspertów zadbanie o bezpieczny sprzęt i procedury jest niezbędne,
by pacjenci mogli otrzymać pomoc najwyższej jakości.

Bezpieczny dostęp naczyniowy i prowadzenie infuzji zgodnie z najwyższymi standardami
odgrywają niezwykle istotną rolę w wielu obszarach medycyny, takich jak: infuzja
roztworów, żywienia pozajelitowego i płynów infuzyjnych, zabiegi hemodializy, transfuzje
preparatów krwi i krwiopochodnych oraz różnego rodzaju procedury diagnostyczne i
terapeutyczne.

W przeszłości zdarzały się przypadki infekcji, powikłań, a także innych
zagrożeń związanych z niewłaściwym postępowaniem z dostępem naczyniowym i infuzją.
Wprowadzenie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz ścisłe przestrzeganie procedur
może zmniejszyć ryzyko powikłań i niepożądanych zdarzeń, takich jak krwawienia w miejscu nakłucia żyły, niezamierzone nakłucia tętnic i nerwów, krwawienia w miejscu wprowadzenia kaniul i cewników, wynaczynienia roztworów, infekcje krwi związane z obecnością dostępów naczyniowych, czy wielokrotne, nieskuteczne kaniulacje.

Grupa Robocza ds. Bezpiecznego Dostępu Naczyniowego podjęła wyzwalanie opracowania wytycznych i rekomendacji dotyczących bezpiecznych procedur związanych z dostępem naczyniowym i infuzją, uwzględniających najlepsze praktyki, aktualne badania naukowe i wytyczne światowe oraz konsultacje ze specjalistami. Eksperci z Grupy Roboczej planują m.in.:

  • stworzyć strategię wyboru odpowiedniego dostępu naczyniowego;
  • prowadzić promocję bezpiecznej infuzji w szpitalach;
  • budować świadomość wokół procedur kaniulacji i infuzji;
  • tworzyć zespoły infuzyjne.

„Bezpieczeństwo pacjenta jest naszym priorytetem. Chcemy aby w polskich szpitalach
procedury uzyskiwania dostępów naczyniowych i prowadzenia infuzji były wykonywane
zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko infekcji i
możliwych powikłań. Dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin ochrony zdrowia,
organizacji branżowych i producentów sprzętu, mamy nadzieję wprowadzić pozytywne
zmiany w tej dziedzinie”
– stwierdził przewodniczący grupy Maciej Latos, Prezes Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego.

Bezpieczeństwo nie tylko pacjenta

Zdaniem ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali w krajach zachodnich politykę
budowania nowoczesnej opieki szpitalnej zaczyna się od wprowadzenia odpowiednich
procedur dla personelu medycznego. Chodzi o to, aby bezpieczny sprzęt oraz szkolenia
personelu pomagały minimalizować ryzyko niepożądanych zdarzeń. Koalicja na rzecz
Bezpieczeństwa Szpitali od początku istnienia postuluje o procedury, które zapewniają
realne, bezpieczne warunki pracy personelowi medycznemu i zapewnią bezpieczeństwo
pacjentom.

„Bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów to fundamentalna wartość w
systemie opieki zdrowotnej. Procedury, które zapewniają realne, bezpieczne warunki pracy
personelowi medycznemu, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo pacjentom, są
fundamentem etycznym i moralnym naszej profesji”
– podkreśla Mariola Łodzińska, prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, członkini Grupy Roboczej.

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej w oczach Ekspertów Koalicji

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta to jeden z najważniejszych dokumentów, który ma na celu wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości. Rada Ekspertów zabiega o uwzględnienie zmian, które pozwolą tak zaprojektować system zarządzania opieką szpitalną, aby zdrowie pacjentów i personelu medycznego było najlepiej chronione. Eksperci popierają kierunek zmian, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy o budowie systemu w oparciu o jakość i bezpieczeństwo.

Do jakości z punktu widzenia doświadczenia pacjenta warto dodać również doświadczenie personelu medycznego. Badania pokazują, że w Polsce co roku dochodzi do aż 37 000 zakłuć wśród personelu medycznego podczas wykonywania codziennych zadań. Oprócz tego jest wiele innych procedur, które w przypadku użycia gorszego pod kątem jakości sprzętu, stanowią ryzyko dla zdrowia pacjentów i personelu, jak na przykład kaniulacja lub infuzja leków niebezpiecznych.

Wprowadzenie mechanizmu finansowego polegającego na promowaniu rozwiązań
bezpiecznych to właściwy kierunek. Obecnie, taka zachęta do zmiany dotychczas
stosowanych rozwiązań nie funkcjonuje. W efekcie głównym czynnikiem wyboru rozwiązań
jest niższa cena, ale nie jakość. Ocena wykonywania procedur i ich rozliczanie pod względemjakości oraz premiowanie najlepszych placówek, pozwoli na zmianę tej sytuacji.

Zapowiedź Ministra Zdrowia o wprowadzeniu jakości świadczonych usług jako głównego elementu rozliczeniowego Rada Ekspertów ocenia pozytywnie i deklaruje chęć wsparcia przy opracowaniu mechanizmu jego funkcjonowania.

W przekonaniu Rady Ekspertów podstawą systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem
jest utworzenie centralnego rejestru zdarzeń niepożądanych. Pozyskane w ramach rejestru
dane pozwolą na monitorowanie, analizowanie i w razie potrzeby wprowadzanie działań
naprawczych. Program certyfikacyjny wykazał problem w tym zakresie problem – aż 75 %
szpitali nie posiada elektronicznego systemu rejestracji zranień pracowników ostrymi
narzędziami, czy też ekspozycji na materiał biologiczny.

Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali opracowała formularz dla placówek medycznych, zawierający kryteria oceny jakości i bezpieczeństwa rozwiązań. Oba pojęcia zostały w nim potraktowane kompleksowo, mając na uwadze różnorodność procedur. W przekonaniu Rady mogą posłużyć jako punkt wyjścia do przygotowania kryteriów na potrzeby wdrożenia projektu Ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.

Przypisy
  1. Raport „Bezpieczny Szpital to Bezpieczny Pacjent”